Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Ngày 7/1/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm