Thư mời: Họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SX và KD kim khí trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

 

 

THƯ MỜI

HP ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009

Kính gi: Quý c đông của công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SX và KD kim khí trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

Thời gian : 8h00 sáng ngày Thứ bảy, 25-4-2009 ( dự kiến họp 1/2 ngày ).

Địa điểm : Nhà hát Thành phố, số 27 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng.