Thư mời dự đại hội cổ đông năm 2010

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ KD KIM KHÍ

---------------------

Số : 17/10- ĐHCĐ             Hải Phòng, ngày 10  tháng 4 năm 2010

 

THƯ MỜI

häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­uêng niªn n¨m 2010

Kính gi: Quý cđông của công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SX và KD kim khí trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Thời gian : 7h00 sáng ngày Chủ Nhật, 25-4-2010 (dự kiến họp 1/2 ngày).

Địa điểm : Nhà hát Thành phố, số 117 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Để thuận tiện cho Công tác tổ chức và đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông, xin Quý cổ đông xác nhận việc đăng ký dự họp (theo mẫu phiếu đăng ký gửi kèm) gửi lại cho Công ty bằng phong bì thư dán sẵn tem có trong thư mời.

Trường hợp Quý vị cổ đông không thể đến dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát của Công ty (có danh sách trong Giấy uỷ quyền).

Khi đến dự họp Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền (có giấy uỷ quyền) mang theo Thư mời, Giấy CMND, và phong bì có in mã số cổ đông để làm thủ tục đăng ký dự họp.

Nếu vì lý do nào đó, quí cổ đông không dự họp được, không uỷ quyền qua giấy uỷ quyền có thể uỷ quyền qua Website của Công ty hoặc đăng ký uỷ quyền qua người công bố thông tin của Công ty: ông Phạm Hữu Nha - ĐT: 0913241306.

Thời gian đăng ký: trước 16h00 ngày 23/4/2010 theo địa chỉ: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí, số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

hoặc điện thoại / fax xác nhận theo số: Tel/Fax: 0313.826 832 / 836 425.

Thư mời, mẫu giấy uỷ quyền và phiếu đăng ký dự họp, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, điều lệ sửa đổi và các tài liệu khác được cập nhật trên Website của Công ty: www.ptramesco.com.vn

Trân trọng!

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đào Trọng Khôi