Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021

Công ty trân trọng gửi quý Cổ đông thông báo chốt DS tham dự Đại hội

Thông báo chốt DS DKCC tham dự ĐH