Nghị quyết HĐQT số 03

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021

Chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT 03