Thông báo thay đổi nhân sự

- Ông Đoàn  Trung Hà thôi giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 05/10/2021

Chi tiết xem tại Quyết định Đoàn Trung Hà

- Bổ nhiệm bà Trịnh Thanh Nhàn - TV HĐQT làm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 05/10/2021

Chi tiết xem tại Quyết định Trịnh Thanh Nhàn