Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC trân trọng thông báo đến các quý cổ đông, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã được tổ chức thành công tốt đẹp!

Chi tiết nội dung đại hội:

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2021

Điều lệ KKC 2021

Quy chế bầu cử HĐQT

Quy chế bầu cử BKS