Công ty cổ phần kim khí KKC

 

Nghị quyết HĐQT số 02 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Chi tiết xem tại File đính kèm

Thông báo chốt DSCĐ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Chi tiết xem tại File đính kèm