Báo cáo tài chính quý II năm 2021

Chi tiết xem tại

Toàn văn báo cáo tài chính: File đính kèm

Giải trình chênh lệch lợi nhuận: file đính kèm