Công ty cổ phần kim khí KKC

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ:

- Ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT: đăng ký bán 552,702 CP

Chi tiết xem tại GD Đào Trọng Khôi

- Ông Đoàn Trung Hà - Tổng Giám đốc: đăng ký bán 638,400 CP

Chi tiết xem tại GD Đoàn Trung Hà