Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

Công ty kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc chốt danh sách cổ đông:

Nội dung: Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2021

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 25/06/2021

Chi tiết xem tại File đính kèm