Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi quý cổ đông!

 

Công ty cổ phần kim khí KKC đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào sáng ngày 08/05/2021!

 

Kính gửi quý cổ đông biên bản và nghị quyết đại hội!

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021