Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Chi tiết xem tại File báo cáo  và File giải trình lợi nhuận sau thuế