Báo cáo quản trị năm 2020

Chi tiết xem tại: Báo cáo quản trị năm 2020 , 

Bản cung cấp thông tin QTCT năm 2020 và 

Danh sách cổ đông lớn năm 2020