Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

 

Chi tiết xem tại Báo cáo quản trị bán niên , Bản cung cấp thông tin QTCT  và DSCD lớn, CĐ chiến lược bán niên