Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Chi tiết xem tại Biên bản đại hội và Nghi quyết đại hội