Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Chi tiết xem tại file đính kèm