Báo cáo tài chính năm 2019 

Chi tiết xem tại Toàn văn BCTC năm 2019