Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019

Chi tiết xem tại Báo cáo quản trị bán niên (file đính kèm)

                       Danh sách CĐL, CĐLC (file đính kèm)