kkcĐại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Họp ngày 18/06/2019

Biên bản đại hội file đính kèm

Nghị quyết đại hội file đính kèm

Danh sách cổ đông dự họp file đính kèm