Báo cáo tài chính năm 2018 đã soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Chi tiết xem tại Toàn văn BCTC năm 2018 và Giải trình chênh lệch LN