Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Chi tiết xem tại 

BCTC quý III

Thuyết minh BCTC

Giải trình chênh lệch lợi nhuận