Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018

Chi tiết xem tại BCTC BNSX và TM BCTC và Giải trình chênh lệch lợi nhuận