Báo cáo  tài chính Quý II năm 2018

Chi tiết xem tại báo cáo tài chính quý 2

                       Thuyết minh báo cáo tài chính

                       Giải trình chênh lệch lợi nhuận