Biên bản họp HDQT số 03/2018

Nội dung: Bầu Chủ tịch HDQT và phê chuẩn các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HDQT

Chi tiết xem nội dung