Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được tổ chức thành công ngày 27/04/2018 tại Hội trường trụ sở Công ty tại số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông xem nội dung

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông xem nội dung

3. Điều lệ sửa đổi xem nội dung

4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi xem nội dung

5. Danh sách cổ đông dự họp xem nội dung