BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2017

Chi tiết xem tại file đính kèm

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

XEM CHI TIẾT TẠI file toàn văn và giải trình chênh lệch

 Công bố công ty kiểm toán 2017

Chi tiết xem lại file đính kèm

 Báo cáo tài chính quý I năm 2017

 

Chi tiết xem tại File toàn văn và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

 Báo cáo thường niên 2017

 

Xem chi tiết tại file đính kèm

 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/04/2017

Nghị quyết HĐCĐ xem tại đây

Biên bản họp HĐCĐ xem tại đây

Danh sách họp xem tại đây

 Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2017

Chi tiết xem tại các file đính kèm nội dung và chương trìnhDự thảo nghị quyết ĐhđcđBáo cáo BKSBáo cáo HĐQTLý lịch Bùi Thị NonThư mời và ủy quyền

 Nghị quyết HĐQT số 01/2017 

Xem chi tiết tại File đính kèm

 Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB

TV HĐQT đăng ký bán CP, chi tiết xem tại Phạm Văn Miên và Vũ Công Trứ

 Báo cáo quản trị công ty 2016

Xem chi tiết tại Báo cáo quản trị 2016 và Danh sách CĐNN, CĐCL, CPQ

 

 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Chi tiết xem tại Toàn văn BCTC quý IV 2016 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV 2016

BÁO CÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- ÔNG VŨ HỒNG KHANH XIN TỪ NHIỆM

- BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT XÁC NHẬN VIỆC ÔNG VŨ HỒNG KHANH XIN TỪ NHIỆM

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 03/2016-NQ/HĐQT

Về việc xây dựng kế hoạch năm 2017, chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

Chi  tiết xem tại Toàn văn BCTC và Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III

Báo cáo tài chính Bán niên soát xét 2016

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2016

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

Chi tiết xem tại file đính kèm

Đại hội đồng cổ đông 2016 đã được tổ chức thành công vào ngày 25/05/2016

 Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ gồm một số điểm chính như sau:

- Thông qua bản sửa đổi điều lệ lần 5 cho phù hợp Luật DN 2014

- Thông qua kế hoạch năm 2016: Doanh thu bán hàng 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng, chia cổ tức 8% trở lên

- Thay đổi thành viên BKS cho phù hợp với Luật DN 2014

- ...

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chi tiết biên bản họp ĐHĐCĐ và điều lệ sửa đổi 

Toàn tập tài liệu tham khảo cho đại hội đồng cổ đông 2016 ngày 25/05/2016 (bản cuối)

Dự thảo nghị quyết đại hội: xem tại file đính kèm

Nội dung và chương trình đại hội : xem tại file đính kèm

Điều lệ công ty sửa đổi : xem tại file đính kèm

Thư mời họp ĐHĐCĐ: xem tại file đính kèm

Về việc bầu cử lại 02 thành viên ban kiểm soát:

Quy chế bầu cử: xem tại file đính kèm

Sơ yếu lý lịch hai thành viên dự kiến mới : xem tại Khanh và Liên

Về báo cáo của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị:

Báo cáo ban kiểm soát, xem tại file đính kèm

Báo cáo HĐQT, xem tại file đính kèm,

Báo cáo tài chính đính kèm, xem tại BCTC2015