Nghị quyết HDQT số 03 năm 2019

Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019. Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Chi tiết xem tại 

BCTC quý III

Thuyết minh BCTC

Giải trình chênh lệch lợi nhuận

                      

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018

Chi tiết xem tại BCTC BNSX và TM BCTC và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Nghị quyết HĐQT số 02 năm 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo  tài chính Quý II năm 2018

Chi tiết xem tại báo cáo tài chính quý 2

                       Thuyết minh báo cáo tài chính

                       Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Từ thời điểm tháng 6 năm 2018, sau khi thay đổi tên công ty trên đăng ký kinh doanh, địa chỉ website chính thức của công ty sẽ là:

www.kkcmetal.com.vn

Mọi thông tin của công ty sẽ được đăng tải trên website mới.

 Thông báo công ty kiểm toán 2018

Thông báo Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt cho năm tài chính 2018

theo công văn đính kèm

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12

Chi tiết xem tại xem nội dung

 Biên bản họp HDQT số 03/2018

Nội dung: Bầu Chủ tịch HDQT và phê chuẩn các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HDQT

Chi tiết xem nội dung

 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được tổ chức thành công ngày 27/04/2018 tại Hội trường trụ sở Công ty tại số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông xem nội dung

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông xem nội dung

3. Điều lệ sửa đổi xem nội dung

4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi xem nội dung

5. Danh sách cổ đông dự họp xem nội dung

 Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Chi tiết xem tại BCTC , TM BCTCGiải trình chênh lệch LN

 Báo cáo thường niên 2017

 

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Báo cáo tài chính năm 2017

Chi tiết xem tại Báo cáo BGDBáo cáo kiểm toánBCĐKTKHDHKDLCTTThuyết minh BCTC và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

 Nghị quyết HĐQT số 01/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Báo cáo quản trị công ty năm 2017

Chi tiết xem tại BCQT 2017 và DS CDNN, CDL 2017

 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Chi tiết xem tại BCĐKTBCKQKDLCTTThuyết minh BCTC và Giải trình chênh lệch LN

 Nghị Quyết HĐQT số 02/2017

Xem chi tiết tại file đính kèm

 Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017

Chi tiết xem tại file đính kèm