Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Chi tiết xem tại File báo cáo  và File giải trình lợi nhuận sau thuế

Báo cáo thường niên năm 2020

Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2020  

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Nghị quyết HĐQT 01 năm 2021

Chi tiết xem File đính kèm

Báo cáo quản trị năm 2020

Chi tiết xem tại: Báo cáo quản trị năm 2020 , 

Bản cung cấp thông tin QTCT năm 2020 và 

Danh sách cổ đông lớn năm 2020

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Chi tiết xem tại  File đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 03/2020

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Báo cáo tài chính BNSX năm 2020

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020

về việc Tổ chức huy động vốn để tăng tài sản đảm bảo thế chấp tại Ngân hàng Công thương

Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

 

Chi tiết xem tại Báo cáo quản trị bán niên , Bản cung cấp thông tin QTCT  và DSCD lớn, CĐ chiến lược bán niên

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

Chi tiết tại file đính kèm

 Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Trung Hà làm Tổng giám đốc Công ty

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Chi tiết xem tại Biên bản đại hội và Nghi quyết đại hội

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Xem chi tiết tại File đính kèm

Báo cáo thường niên 2019

Chi tiết xem tại file đính kèm

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị 01 năm 2020

Chi tiết xem tại file đính kèm