Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 16/05/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2014- NQ/HĐQT

            Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

 
   

 

HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim khí nhóm họp ngày    16/05/2014 tại trụ sở Công ty: Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

        -  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi lần thứ tư của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;

-  Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/05/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh 04 tháng đầu năm với doanh thu 185 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ.

Điều 2. Cho phép triển khai xây dựng một nhà kho chứa và bảo quản hàng diện tích 3000 m2.

Điều 3. Mở rộng ký kết và triển khai các hợp đồng gia công cơ khí nhà tiền chế.

Điều 4. Cho phép bán thanh lý máy gia cắt tôn cuộn tại cơ sở Bến Kiền và hai máy nạp chai ô xy lắp đặt tại công ty cổ phần thép Đình Vũ.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

     

Nơi nhận:

     - Như điều 5;

     - Lưu HĐQT.

   

Nội dung chương trình, Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2014

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

STT

Nội dung

Người thực hiện

1

- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết

Bà Mạc Thị Nhung

2

- Khai mạc, giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Khôi - Chủ tịch HĐQT

Ông Nha

3

- Cử thư ký: bà Vũ Thị Hồng Liên, bà Phạm Phương Nhung

- Thông qua chương trình làm việc.

- Tổng Giám đốc thông qua báo cáo tài chính năm 2013.

- Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoach năm 2014, báo cáo thực hiện thu nhập của HĐQT và Ban KS.

- Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của BKS.

- Chủ tich HĐQT đề xuât mức trả cổ tức năm 2013, dự kiến mức trả cổ tức năm 2014 và trích lập các qũy

- Lựa chọn công ty kiểm toán.

(Dự kiến vẫn chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tê)

- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đôc

- Phê chuẩn mức thù lao cho HĐQT và Ban KS

- Thảo luận

- Chủ tịch thông qua biểu quyết các quyết định của đại hội.

- Bế mạc.

Ông Khôi- Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

4

Trưởng phòng Tài chính- Kế toán kiêm Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính

Ông Khôi

 

5

Chủ tịch báo cáo hoạt động của HĐQT, thù lao HĐQT và Ban KS

Ông Khôi

6

Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của Ban KS

Bà Nguyệt

7

Đề xuất mức trả cổ tức 22% cho năm 2013, cho phép trích lập 5% lợi nhuân sau thuế cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 5% cho quỹ phúc lợi khen thưởng, mức trả cổ tức cho năm 2014 từ 12% trở lên,

Ông Khôi

8

Lựa chọn công ty kiểm toán

Ông Khôi

9

Phê chuẩn Chủ tich HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Khôi

10

Thảo luận

Ông Khôi

11

-                 Biểu quyết thông qua các quyết định

Ông Khôi

12

Thư ký lên thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH

Bà  Phương  Nhung

13

Bế mạc ĐH

Ông Khôi

 

 

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2014

 

 

  1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013  đã được kiểm toán bởi công ty  TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.
  2. Quyết định mức trả cổ tức cho năm 2013 là 22%,
  3. Cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế  vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
  4. Cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.
  5. Chấp thuận tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2014 là 408 triệu/năm. Nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì được trích thưởng 7% phần lợi nhuận vượt.
  6. Chấp thuận đề xuất mức chia lợi nhuận cho năm 2014 từ 12% trở lên
  7. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tê kiểm toán cho năm tài chính  2014.
  8. Phê chuẩn Chủ tich HĐQT kiêm Tổng giám đốc/.
 

 

Thư mời đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày  24  tháng 02 năm 2014

THƯ MỜI

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Kính gi: Ông/Bà

Địa Chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SX và KD kim khí trân trọng kính mời ông/bà tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thời gian : 8h00 sáng thứ tư ngày 12/3/2014 (dự kiến đại hội 1/2 ngày).

Địa điểm : Hội trường văn phòng Công ty- số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Trường hợp Quý vị cổ đông không thể đến dự đại hội có thể uỷ quyền cho:

1. Người khác theo mẫu Giấy ủy quyền (trang sau).

2. Hoặc nhắn tin đăng ký uỷ quyền theo cú pháp: “Mã số cổ đông - UQ - mã số người được được uỷ quyền” gửi trực tiếp cho người được ủy quyền là:

- Các thành viên HĐQT là các ông có tên sau:

Hội đồng quản trị

Chức danh

Điện thoại

sđược uỷ quyn

Đào Trọng Khôi

Chủ tịch HĐQT-TGĐốc

0913246343

1

Đoàn Trung Hà

Ủy viên

0903415250

2

Phạm Hữu Nha

Ủy viên

0913241306

3

Phạm Văn Miên

Ủy viên

0917693456

4

Vũ Công Trứ

Ủy viên

0936279608

5

-        Ban kiểm soát của Công ty là các ông/bà có tên sau:

Ban kiÓm so¸t

Chøc danh

Điện thoại

sđược uỷ quyn

Phan Thị Minh Nguyệt

Tr­ëng BKS

0904050362

6

Phạm Thị Minh Hạnh

Uû viªn

0902069711

7

Phạm Gia Thương

Ủy viên

0912520522

8

 

Khi đến dự họp ông/bà hoặc người được uỷ quyền (có giấy uỷ quyền) mang theo thư mời, giấy CMND để làm thủ tục đăng ký dự họp.

Nội dung đại hội, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và các tài liệu khác được cập nhật trên Website của Công ty: www.ptramesco.com.vn. Nếu có điều gì chưa rõ, quý vị cổ đông có thể trao đổi  qua Tel: 0313.826 832/ Fax: 0313 836 425.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đào Trọng Khôi

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(Ngày       tháng    năm 2014)

 

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ KD KIM KHÍ

 

Người uỷ quyền : ……………………………………………………………………………………..

Số CMND ( ĐKKD ) :…………………………… Ngày cấp :…………………Nơi cấp ……………

Địa chỉ :……………………………………………………………………Điện thoại………………..

Đơn vị công tác :……………………………………………………………………………………….

Có sở hữu số cổ phần là: ………………………………(Bằng chữ: ………………………………….. …………………………………………………………) cổ phần, mệnh giá : 10.000,đồng/cổ phần.

Người được uỷ quyền:………………………………………………………………………………..

Số CMND (ĐKKD):………………………..Ngày cấp:………………..Nơi cấp :……………………

Địa chỉ :…………………………………………………………Điện thoại …………………………. Đơn vị công tác :……………………………………………………………………………………….

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 12 tháng 03 năm 2014 của Công ty cổ phần SX và KD kim khí.

………………., ngày         tháng     năm 2014

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN                                                              NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ghi rõ họ và tên) (Ghi rõ họ và tên)

(*) Gửi giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty trước ngày khai mạc Đại hội

Danh sách, chức danh, số điện thoại, mã số ủy quyền của HĐQT và BKS

 

 
 

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/01/2014

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2014- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

 

HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim khí nhóm họp ngày  15/01/2014 tại trụ sở Công ty: Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng..

-  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi lần thứ tư của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;

-  Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/01/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với doanh số 441 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 18,8 tỷ.

Điều 2. Chia cổ tức cho năm 2013 là 2.200 đồng/1 cổ phiếu, ngày chia là ngày 18/02/2014.

Điều 3. Ngày cuối cùng chốt danh sách dự họp và chia cổ tức cho cổ đông là ngày 10/02/2014, ngày tiến hành ĐHĐCĐ là ngày 12/3/2014.

Điều 4. Tạm trích 295 triệu đồng từ nguồn 7% phần lợi nhuận vượt kế hoạch chi thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban KS và các cán bộ quản lý.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Lưu HĐQT.

 

Báo cáo tài chính quý 2-2013

Chi tiết xem file đính kèm

 

Nghị quyết của HĐQT ngày 26.04.2013

Chi tiết xem file đính kèm

 
 

Biên bản và nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Chi tiết xem file đính kèm 1 , file đính kèm 2

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

Chi tiết xem file đính kèm

 

KKC không tổ chức được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (Lần thứ nhất)

*Theo thông báo mời họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí sẽ được tổ chức vào 8h sáng ngày 06/04/2013 tại Hội trường văn phòng Công ty- số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

* Tuy nhiên, đến 8h55 phút mới có 130 đại biểu tham dự và ủy quyền, đại diện cho 2.341.108 cổ phiếu tương đương với 49,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đến dự họp. Theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí tổ chức ngày 06/04/2013 không đủ điều kiện hợp lệ để tiến hành.

* Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí sẽ thông báo thời gian tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 2 tới quý cổ đông sau. Công ty tiếp tục sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2013 theo thông báo số V107/2013-KKC/VSD-ĐK Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam làm danh sách cổ đông mời dự họp.

 

Báo cáo thường niên năm 2012

Chi tiết xem file đính kèm

 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 05/02/2013

Chi tiết xem file đính kèm

 

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2012

Chi tiết xem file đính kèm

 

Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2012

Chương trình đại hội và các tài liệu liên quan đến đại hội cổ đông

Chi tiết xem file đính kèm

 

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị ngày 08/03/2012

Chi tiết xem file đính kèm

 

Báo cáo tài chính Công ty năm 2011

Chi tiết xem file đính kèm

 

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2011

Chi tiết xem file đính kèm

 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Ngày 7/1/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm

 

Thư mời: Họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SX và KD kim khí trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

 

Xem tiếp...

Thông báo gửi các vị cổ đông

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần thép Đình Vũ ngày 4/4/2008 và của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí (KKC) ngày 25/04/2008. Ngày 30/10/2008 Công ty cổ phần thép Đình Vũ đã có thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng (đề nghị xem các nội dung cụ thể tại website: http://www.sscdinhvu.com.vn của Công ty cổ phần thép Đình Vũ)

 

Xem tiếp...

 

Công bố niêm yết cổ phiếu

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTGDHN ngày 13/08/2008 của Giám đốc Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí (Ptramesco) công bố việc niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội (TTGDCK Hà Nội).

 

Xem tiếp...