Báo cáo tài chính Quý I - 2016

Chi tiết xem lại file đính kèm

Báo cáo thường niên 2015

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Giải trình điều chỉnh hồi tố và về việc chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.

   Chi tiết xem tại file đính kèm

 Báo cáo tài chính 2015

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tình hinh quản trị công ty 2015

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nghị Quyết HĐQT ngày 28/12/2015

chi tiết xem tại file đính kèm

 Báo cáo tài chính quý III năm 2015

xem chi tiết tại file đính kèm

 

 Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015

              chi tiết xem tại file đính kèm

              Bản thuyết minh báo cáo tài chính: file đính kèm

             Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo tài chính Quý II năm 2015 và báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015: công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với báo cáo tài chính quý II, trong khi báo cáo tài chính bán niên soát xét đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 khiến cho lợi nhuận gộp trên báo cáo kiểm toán giảm.

      

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2015

   Chi tiết xem tại file đính kèm (excel)

 Nghị quyết HĐQT số 02

xem chi tiết tại file đính kèm

 Họp ĐHĐCĐ 2015

xem chi tiết tại biên bản đại hội 2015 và nghị quyết ĐH 2015

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

chi tiết xem tại file đính kèm

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2015

  1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty  TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.
  2. Quyết định mức trả cổ tức cho năm 2014 là 15%,
  3. Cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế năm 2014 vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
  4. Cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế năm 2014 cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.
  5. Chấp thuận tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban KS trong cả nhiệm kỳ 4 là 408 triệu/năm.
  6. Chấp thuận đề xuất mức chia lợi nhuận cho năm 2015 từ 10% trở lên.
  7. Công nhận các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 là các ông có tên sau:

+1/

+2/

+3/

+4/

+5/

Và các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 là các ông, bà có tên sau:

+1/

+2/

+3/

   Uỷ quyền cho ban điều hành lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

   Cho phép Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty

 Báo cáo ban kiểm soát 2015

Chi tiết xem tại file đính kèm

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4  năm 2015

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

   Kính gửi:Ông/bà:                                                          

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thời gian :           8h00 sáng Thứ bảy ngày 18/4/2015 (Dự kiến Đại hội 1/2 ngày).

Địa điểm :   Hội trường Công ty- Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Trường hợp Ông/Bà không thể đến dự đại hội có thểuỷ quyền cho:

1. Người khác, theo mẫu Giấy ủy quyền (trang sau).

2. Hoặc, nếu ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát thì  nhắn tin đăng ký uỷ quyền theo cú pháp: “Họ và tên- Mã số cổ đông - UQ - mã số người được được uỷ quyền” gửi trực tiếp cho người được ủy quyền theo số điện thoại và mã số từng thành viên có ở trang sau.

Ví dụ: Nguyễn Văn Nam MS 97 UQ 1  (Tức là ông Nam đã UQ cho ông Khôi)

Đây là giấy mời đại hội lần 1, nếu đại hội không thành công thì Công ty sẽ tổ chức lần 2 tiếp theo vào ngày 06/5/2015. Nếu lần 2 vẫn không thành công, sẽ tổ chức tiếp lần 3 vào ngày 15/5/2015.

Để đại hội có thể thành công ngay trong lần 1, kính đề nghị Ông/Bà quan tâm tới dự hoặc ủy quyền  cũng chính là thực hiện quyền của mình, đồng thời giúp Công ty tiết kiệm chi phí tổ chức đại hội.

Khi đến dự họp hoặc người được uỷ quyền mang theo thư mời, giấy CMND để làm thủ tục đăng ký dự họp.

Nội dung Đại hội, Báo cáo tài chính và các tài liệu khác được cập nhật trên Website của Công ty: www.ptramesco.com.vn  Nếu có điều gì chưa rõ, Ông/Bà có thể trao đổi qua Tel: 0313.551156/ DĐ 0913241306   Fax: 0313 836 425.

Đề nghị Ông/Bà theo dõi kết quả đại hội trên Website của Công ty hoặc số đt 0913241306 để biết diễn biến của đại hội. Công ty sẽ cập nhật kết quả đại hội trong vòng 24 giờ ngay sau khi kết thúc đại hội.

(Ông/Bà sở hữu số cổ phần:                                          mã số:                                         ).

 Trân trọng!

                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                     CHỦ TỊCH

                                                  Đào Trọng Khôi

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Ngày        tháng       năm 2015)

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ KD KIM KHÍ

Người uỷ quyền : …………………………………………………………… mã số……………….

Số CMND (ĐKKD) :………………………… Ngày cấp :…………………Nơi cấp ………………

Địa chỉ :……………………..……………………………………………Điện thoại………………..

Đơn vị công tác :……………………………………………………………………………………...

Có sở hữu số cổ phần là: ………………………(Bằng chữ: ……….…………………………….. …………………….……………………………………) cổ phần, mệnh giá : 10.000,đồng/cổ phần.

Người được uỷ quyền:………………………………………………………………………………

Số CMND (ĐKKD):…………………………Ngày cấp:…………….Nơi cấp :……………………

Địa chỉ :………………………………………………………Điện thoại …………………………. Đơn vị công tác :……………………………………………………………………………………...

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 18/4/2015 hoặc các ngày 06/05/2015, 15/05/2015 của Công ty.

          ………………., ngày        tháng      năm 2015

        NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN                                                                  NGƯỜI UỶ QUYỀN

               (Ghi rõ họ và tên)                                                                         (Ghi rõ họ và tên

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Mã số được ủy quyền

Ông Đào Trọng Khôi

Chủ tịch HĐQT

0913246343

1

Ông Đoàn Trung Hà

Ủy viên HĐQT

0903415250

2

Ông Phạm Hữu Nha

Ủy viên HĐQT

0913241306

3

Ông Phạm Văn Miên

Ủy viên HĐQT

0917693456

4

Ông Vũ Kông Trứ

Ủy viên HĐQT

0936279608

5

Bà Phan Thị Minh Nguyệt

Trưởng  BKS

0904050362

6

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt

Ủy viên BKS

0902069711

7

Ông Phạm Gia Thương

Ủy viên BKS

0912520522

8

      

Ghi chú : Do lỗi trong khâu soạn thảo, in ấn, trong bảng thành phần Hội đồng quản trị và Ban KS trên đây, người được ủy quyền mang mã số 7 là Bà Phạm Thị Minh Hạnh đã nhầm thành Bà Phạm Thị Minh Nguyệt. Bản thảo đúng như sau:

 

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Mã số được ủy quyền

Ông Đào Trọng Khôi

Chủ tịch HĐQT

0913246343

1

Ông Đoàn Trung Hà

Ủy viên HĐQT

0903415250

2

Ông Phạm Hữu Nha

Ủy viên HĐQT

0913241306

3

Ông Phạm Văn Miên

Ủy viên HĐQT

0917693456

4

Ông Vũ Kông Trứ

Ủy viên HĐQT

0936279608

5

Bà Phan Thị Minh Nguyệt

Trưởng  BKS

0904050362

6

Bà Phạm Thị Minh Hạnh

Ủy viên BKS

0902069711

7

Ông Phạm Gia Thương

Ủy viên BKS

0912520522

8

 

Chúng tôi rất xin lỗi với sơ suất này.

Xin kính báo để các Quý cổ đông được biết.

 


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nghị quyết HĐQT ngày 13-03-15

            Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/12/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2014- NQ/HĐQT

            Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

 
   

 

HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim khí nhóm họp ngày    15/12/2014 tại trụ sở Công ty: Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

        -  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi lần thứ tư của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;

-  Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/12/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Thông qua các kế hoạch:

1.1) Kế hoạch năm 2015:

- Doanh số: 550 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 10 tỷ đồng trước thuế

1.2) Kế hoạch 5 năm (2015- 2020):

- Duy trì và mở rộng kinh doanh các mặt hàng truyền thống là thép hình và thép tấm;

- Tiếp tục mở rộng mặt bằng để phục vụ sản xuất kinh doanh dưới các hình thức thuê đất nhà nước, mua, thuê hoặc liên kết sử dụng mặt bằng của doanh nghiệp khác;

- Mua nội, liên kết nhập khẩu tàu cũ về phá dỡ;

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

     - Như điều 2;

     - Lưu HĐQT.

   

Báo cáo tài chính quý 2- 2014

                     Chi tiết xem file đính kèm