Công ty cổ phần kim khí KKC thông báo thay đổi nhân sự:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng làm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 13/10/2021.

Chi tiết xem tại: QĐ bổ nhiệm Nguyễn Đức Dũng

Bà Trịnh Thanh Nhàn thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty từ ngày 13/10/2021.

Chi tiết xem tại: QĐ thôi việc Trịnh Thanh Nhàn

Thông báo thay đổi nhân sự

- Ông Đoàn  Trung Hà thôi giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 05/10/2021

Chi tiết xem tại Quyết định Đoàn Trung Hà

- Bổ nhiệm bà Trịnh Thanh Nhàn - TV HĐQT làm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 05/10/2021

Chi tiết xem tại Quyết định Trịnh Thanh Nhàn

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Công ty cổ phần kim khí KKC đã thay đổi ĐKKD lần thứ 14, ngày 30/09/2021

Nội dung: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Cũ: Ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT

Mới: Bà Phạm Thị Minh Yến - Chủ tịch HĐQT

Chi tiết xem tại Đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Trân trọng!

 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC trân trọng thông báo đến các quý cổ đông, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã được tổ chức thành công tốt đẹp!

Chi tiết nội dung đại hội:

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2021

Điều lệ KKC 2021

Quy chế bầu cử HĐQT

Quy chế bầu cử BKS

 Thư mời họp ĐHCĐ bất thường 2021

Thời gian: Thứ Ba ngày 28/09/2021

Địa điểm: Cơ sở Cầu Kiền - Thôn Ngô Yến, Xã An Hồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Chi tiết xem tại Thư mời họp

 Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC trân trọng thông báo Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

Thời gian: 8h sáng thứ 3 ngày 28/09/2021

Địa điểm: Cơ sở Cầu Kiền - thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng

Chi tiết tài liệu đại hội 

1. Nội dung và chương trình

 2. Thư mời DHCD bất thường 2021

3, Dự thảo nghị quyết

4. Thay đổi thành viên HĐQT

5. Quy chế bầu cử

6. Phương án tăng vốn điều lệ

7. Phương án xử lý tòa nhà số 6 Nguyễn Trãi

8. Sửa đổi điều lệ

9. Danh sách đề cử, ứng cử

Lưu ý: Danh sách tài liệu đại hội sẽ được cập nhật đến trước ngày đại hội!

Trân trọng!

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021

Chi tiết xem tại File đính kèm

 

Công ty cổ phần kim khí KKC

Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Chi tiết xem tại File đính kèm

Công ty cổ phần kim khí KKC

 

Nghị quyết HĐQT số 02 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Chi tiết xem tại File đính kèm

Thông báo chốt DSCĐ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo tài chính quý II năm 2021

Chi tiết xem tại

Toàn văn báo cáo tài chính: File đính kèm

Giải trình chênh lệch lợi nhuận: file đính kèm

Công ty cổ phần kim khí KKC

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ:

- Ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT: đăng ký bán 552,702 CP

Chi tiết xem tại GD Đào Trọng Khôi

- Ông Đoàn Trung Hà - Tổng Giám đốc: đăng ký bán 638,400 CP

Chi tiết xem tại GD Đoàn Trung Hà

 

Công ty Cổ phần kim khí KKC

 Xin thông báo Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số 3006.02/2021/HĐKT-NTV2 ngày 30/06/2021 với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

Công ty kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc chốt danh sách cổ đông:

Nội dung: Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2021

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 25/06/2021

Chi tiết xem tại File đính kèm

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi quý cổ đông!

 

Công ty cổ phần kim khí KKC đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào sáng ngày 08/05/2021!

 

Kính gửi quý cổ đông biên bản và nghị quyết đại hội!

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 8h sáng Thứ 7 ngày 08/05/2021 hoặc Thứ 7 ngày 22/05/2021 (Nếu phải tổ chức lần 2)

Địa điểm: Cơ sở cầu Kiền của Công ty - thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Chi tiết tài liệu

Nội dung và chương trình đại hội

Thư mời họp 2021

Báo cáo HĐQT

Báo cáo BKS

Dự thảo nghị quyết đại hội

Tài liệu sẽ được cập nhật (nếu có) đến trước ngày đại hội!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Chi tiết xem tại File báo cáo  và File giải trình lợi nhuận sau thuế

Báo cáo thường niên năm 2020

Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2020  

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Chi tiết xem tại File đính kèm