Báo cáo tài chính quý II năm 2021

Chi tiết xem tại

Toàn văn báo cáo tài chính: File đính kèm

Giải trình chênh lệch lợi nhuận: file đính kèm

Công ty cổ phần kim khí KKC

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ:

- Ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT: đăng ký bán 552,702 CP

Chi tiết xem tại GD Đào Trọng Khôi

- Ông Đoàn Trung Hà - Tổng Giám đốc: đăng ký bán 638,400 CP

Chi tiết xem tại GD Đoàn Trung Hà

 

Công ty Cổ phần kim khí KKC

 Xin thông báo Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số 3006.02/2021/HĐKT-NTV2 ngày 30/06/2021 với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

Công ty kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc chốt danh sách cổ đông:

Nội dung: Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2021

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 25/06/2021

Chi tiết xem tại File đính kèm

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi quý cổ đông!

 

Công ty cổ phần kim khí KKC đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào sáng ngày 08/05/2021!

 

Kính gửi quý cổ đông biên bản và nghị quyết đại hội!

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 8h sáng Thứ 7 ngày 08/05/2021 hoặc Thứ 7 ngày 22/05/2021 (Nếu phải tổ chức lần 2)

Địa điểm: Cơ sở cầu Kiền của Công ty - thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Chi tiết tài liệu

Nội dung và chương trình đại hội

Thư mời họp 2021

Báo cáo HĐQT

Báo cáo BKS

Dự thảo nghị quyết đại hội

Tài liệu sẽ được cập nhật (nếu có) đến trước ngày đại hội!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Chi tiết xem tại File báo cáo  và File giải trình lợi nhuận sau thuế

Báo cáo thường niên năm 2020

Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2020  

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Nghị quyết HĐQT 01 năm 2021

Chi tiết xem File đính kèm

Báo cáo quản trị năm 2020

Chi tiết xem tại: Báo cáo quản trị năm 2020 , 

Bản cung cấp thông tin QTCT năm 2020 và 

Danh sách cổ đông lớn năm 2020

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Chi tiết xem tại  File đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 03/2020

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Báo cáo tài chính BNSX năm 2020

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020

về việc Tổ chức huy động vốn để tăng tài sản đảm bảo thế chấp tại Ngân hàng Công thương

Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

 

Chi tiết xem tại Báo cáo quản trị bán niên , Bản cung cấp thông tin QTCT  và DSCD lớn, CĐ chiến lược bán niên

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

Chi tiết tại file đính kèm

 Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Trung Hà làm Tổng giám đốc Công ty

Chi tiết xem tại file đính kèm