Trích ngang lý lịch các ứng viên Hội đồng quản trị

 

1. Ông Đào Trọng Khôi        

Năm sinh:             1961

Nơi sinh :             Hải Phòng

Quê quán: Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: 18/22 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

Qúa trình công tác:

1983-1987 : Chuyên viên Vụ tài chính kế toán Tổng cục mỏ địa chất

1987-1988 : Chuyên viên Vụ kế hoạch Tổng cục mỏ địa chất

1988-1998: Nhân viên phòng tài chính kế toán Công ty kim khí Hải Phòng

1998-2000: Trưởng phòng tài vụ Xí nghiệp giầy Phú Hải

2001-2005: Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí, Thành viên HĐQT

2005-9/2006: Phó Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

9/2006-nay: Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

2. Ông Đoàn Trung Hà

Năm sinh : 1957

Nơi sinh:     Hồng Bàng, Hải phòng

Quê quán:   Nam Đào, Nam Trực, Nam Định

Địa chỉ thường trú: 4/116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Quá trình công tác:

1975 - 1982: Bộ đội tại ngũ

1983:  Kinh doanh tự do

1984 - 1993: Thuyền viên Công ty Vận tải Biển 3

1994 - 2000: Kinh doanh tự do

2001 - 2006 : Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

2007 – 01/2010 : Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP thép Đình Vũ

02/2010 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

3. Ông Phạm Hữu Nha

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1959

Nơi sinh: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Quê quán: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Địa chỉ thường trú: 35/8936 Đường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân ngành thương mại

Quá trình công tác:

1981-1984: Bộ đội tại ngũ - Bộ tư lệnh Hải quân

1985-1991: Trạm phó trạm giao nhận Công ty kim khí Hải Phòng

1991-2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp 4 Công ty kim khí Hải Phòng

2001-5/2009: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí, thành viên HĐQT.

6/2009 - đến nay: Thư ký công ty

4. Ông Phạm Văn Miên

Năm sinh : 1950

Nơi sinh:     Thái Bình

Quê quán:   Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình

Địa chỉ thường trú: 5/88 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành chế tạo máy

Quá trình công tác:

1971 - 1976: Bộ đội tại ngũ

1982 - 1994: Trạm phó trạm vận chuyển Công ty kim khí Hải Phòng

1994 - 2000: Phó giám đốc Xí nghiệp 4 - Công ty kim khí Hải Phòng

2001 - 2006 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

2006 - 2008 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP thép Đình Vũ, Trưởng ban kiểm soát

2008 - 7/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

8/2010-nay: Nghỉ hưu và vẫn là thành viên HĐQT

5 Ông Vũ Công Trứ

Năm sinh: ngày 04 tháng 06 năm 1950

Nơi sinh và quê quán : Tiền Hải Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học (cử nhân kinh tế)

Quá trình công tác:

-1973 – 1990 : Công tác tại Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Quảng Ninh

-1991 – 1999 : Là Giám đốc Ngân hàng ngoại thương Quảng Ninh

-2000 – 2002 : Là phó Tổng giám đốc ngân hàng ngoại thương Việt Nam

-2003 – 2010 : Là phó Tổng giám đốc ngân hàng ngoại thương Việt Nam kiêm Giám đốc  Chi nhánh Hải Phòng

-Từ tháng 7/2010 : Nghỉ hưu

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

ng viªn ban kiÓm so¸t

1. Bà Phan Thị Minh Nguyệt

Năm Sinh: 1963

Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán: Tràng Cát- Hải An- Hải Phòng.

Địa chỉ thường trú: 15/280 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng.

Quá trình công tác:

1984-1995: Cán bộ kế toán tổng hợp ngân hàng Nhà nước Hải Phòng.

1995-1987: Cán bộ tín dụng NH Công thương chi nhánh Ngô Quyền.

1988-2009: Phó phòng Kinh doanh- NHTMCP Công thương- CN Ngô Quyền.

2010-2013: Trưởng phòng Kinh doanh- NHTM CP Công thương- CN Ngô Quyền.

2014- nay: Kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực 5- NHTM CP Công thương VN.

2. Bà Phạm Thị Minh Hạnh

Ngày tháng năm sinh: 19/08/1983

Quê quán: Thái Bình

Học vị: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2001-2005: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa Kế toán -Kiểm toán

2005 - 2006: Kế toán tại công ty TNHH Phú cường ở KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

2006 - 2012: Kế toán tại Công ty CP Thép Đình Vũ ở Khu kinh tế Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải phòng

2012 - 2013: Kế toán tại Công ty CP Thép Miền Bắc ở Km 89, Đường 5 mới, Hồng Bàng, Hải Phòng

2013 đến nay: Kế toán tại Công ty CP ĐT VTB và TM Sao Vàng ở 83 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

CTY CP SX VÀ KD KIM KHÍ

-----==@==-----

Số: 04/10- NQ/HĐQT

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

 

HĐQT Công ty Cổ phần SX và KD Kim Khí , nhóm họp ngày 10/03/2010 tại trụ sở Công ty số 6 Nguyễn Trãi , Ngô Quyền , Hải Phòng

-  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty quy định tại Luật Doanh Nghiệp của nước cộng hóa XHCN Việt Nam ban hành năm 2005 và điều lệ sửa đổi lần thứ 2 của Công ty Cổ phần SX và KD Kim Khí  được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2007

-  Căn cứ biên bản cuộc họp

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Doanh thu: 480 tỷ.

Lợi nhuận: 30,08 tỷ.

Đề xuất mức chia cổ tức 20%.

2. Thông qua đề xuất về phương hướng nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm và năm 2010 như sau:
-      Thuê đất Nhà nước, mua hoặc liên kết để mở rộng mặt bằng Công ty phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.
-      Tiếp tục tìm kiếm cơ hội khảo sát, đầu tư khai thác khoáng sản..
-      Doanh thu cho năm 2010: 500 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 15 tỷ.

3. Đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS là 384 triệu/năm.

4. Đề xuất Đại hội giao cho HĐQT được lựa chọn Công ty kiểm toán.

5. Đề xuất Đại hội cho phép Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc.

6. Xây dựng và trình Đại hội phê chuẩn Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu tại QĐ 15/2007-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ tài chính.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;

- Ban GĐ;

- Lưu HĐQT.

 

(CHỦ TỊCH HĐQT ĐÃ KÝ)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

VÀKINH DOANH KIM KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/QĐ-HĐQT

 

Hải Phòng, ngày 22 tháng 2 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự).

 

 

-   Căn cứ luật doanh nghiệp của Nước cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành năm 2005

-   Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí      được đại hội đồng cổ đông thông qua  ngày 07/04/2007

-   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty

-   Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số 02/10 HĐQT ngày 01/02/2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đoàn Trung Hà làm Phó Tổng Giám đốc Công ty
phụ trách Chi nhánh Bến Kiền và Công tác thị trường.

Điều 2. Ông Hà làm nhiệm vụ như điều 1, chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty và
trước pháp luật.

Ông Hà được hưởng mức lương theo quy chế của Công ty là: 17.000.000đ.

Lương đóng BH của ông Hà là: 4,66 x 880.000 = 4.100.800đ.

Điều 3. Các ông/bà Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán, thủ trưởng các
đơn vị và ông Hà chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này kể từ ngày ký.

 

 

   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;

- Ban GĐ;

- Lưu HĐQT.

Danh sách các thành viên trong ban kiểm soat:

Xem tiếp...