Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 16/05/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2014- NQ/HĐQT

            Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

 
   

HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim khí nhóm họp ngày    16/05/2014 tại trụ sở Công ty: Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

        -  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi lần thứ tư của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;

-  Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/05/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh 04 tháng đầu năm với doanh thu 185 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ.

Điều 2. Cho phép triển khai xây dựng một nhà kho chứa và bảo quản hàng diện tích 3000 m2.

Điều 3. Mở rộng ký kết và triển khai các hợp đồng gia công cơ khí nhà tiền chế.

Điều 4. Cho phép bán thanh lý máy gia cắt tôn cuộn tại cơ sở Bến Kiền và hai máy nạp chai ô xy lắp đặt tại công ty cổ phần thép Đình Vũ.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

     

Nơi nhận:

     - Như điều 5;

     - Lưu HĐQT.