Tài liệu ĐHĐCĐ 2018

- Nội dung và chương trình đại hội xem nội dung

- Thư mời cổ đông xem nội dung

- Quy chế làm việc đại hội xem nội dung

- Báo cáo HĐQT 2017 xem nội dung

- Báo cáo BKS 2017 xem nội dung

- Tờ trình sửa đổi điều lệ xem nội dung

- Các nội dung sửa đổi cơ bản trong điều lệ xem nội dung

- Tờ trình sửa Quy chế quản trị xem nội dung

- Các nội dung sửa đổi cơ bản trong QCQT xem nội dung

- Quy chế bầu cử TV HĐQT xem nội dung

- Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT xem nội dung

- Dự thảo điều lệ xem nội dung

- Dự thảo Quy chế quản trị xem nội dung

- Quy chế biểu quyết xem nội dung

- Dự thảo nghị quyết ĐH xem nội dung