Tài liệu ĐHĐCĐ 2018

- Nội dung và chương trình đại hội xem nội dung

- Thư mời cổ đông xem nội dung

- Quy chế làm việc đại hội xem nội dung

- Báo cáo HĐQT 2017 xem nội dung

- Báo cáo BKS 2017 xem nội dung

- Tờ trình sửa đổi điều lệ xem nội dung

- Các nội dung sửa đổi cơ bản trong điều lệ xem nội dung

- Tờ trình sửa Quy chế quản trị xem nội dung

- Các nội dung sửa đổi cơ bản trong QCQT xem nội dung

- Quy chế bầu cử TV HĐQT xem nội dung

- Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT xem nội dung

- Dự thảo điều lệ xem nội dung

- Dự thảo Quy chế quản trị xem nội dung

- Quy chế biểu quyết xem nội dung

- Dự thảo nghị quyết ĐH xem nội dung

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

STT

Nội dung

Người thực hiện

1

- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết

Bà Bùi Thị Non

2

- Khai mạc, giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Khôi - Chủ tịch HĐQT

Ông Miên

3

- Cử thư ký: ông Nguyễn Đình Đông và bà Phạm Phương Nhung

- Thông qua chương trình làm việc.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch năm 2015, báo cáo thực hiện thu nhập của HĐQT và Ban KS. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2010-2015), định hướng nhiệm kỳ 4 (2015-2020)

+ Báo cáo hoạt động của BKS.

+ Đề xuất mức trả cổ tức năm 2014, dự kiến mức trả cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ, đề xuất mức thù lao cho HĐQT, Ban KS.

+ Thảo luận.

+ Lựa chọn công ty kiểm toán.

(Dự kiến vẫn chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế).

+ Ứng cử và đề cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4.

+ Bầu cử.

+ Thảo luận

+ Thông qua biểu quyết các quyết định của đại hội.

+ Bế mạc.

Ông Khôi

4

Trưởng phòng Tài chính- Kế toán kiêm Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính

Bà Mấm

5

Chủ tịch báo cáo hoạt động của HĐQT, thù lao HĐQT và Ban KS, tổng kết nhiệm kỳ 3 + định hướng nhiệm kỳ 4.

Ông Khôi

6

Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của Ban KS.

Bà Nguyệt

7

Đề xuất mức trả cổ tức ....% cho năm 2014, dự kiến mức trả cổ tức cho năm 2015, mức trích thưởng..... % phần vượt của lợi nhuận sau thuế trong cả nhiệm kỳ cho HĐQT, Ban KS và Ban điều hành : cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 5% cho quỹ phúc lợi khen thưởng.

Ông Khôi

8

Thảo luận

Ông Khôi

9

Lựa chọn công ty kiểm toán

         Ông Khôi

10

Tuyên bố lý do bầu cử

+ Thành lập Ban bầu cử- dự kiến: ông Nguyễn Văn Hùng, ông Phan Mạnh Cường, bà Bùi Thị Non.

+ Thông qua quy chế bầu cử.

 

11

+ Ứng cử, đề cử các thành viên HĐQT, Ban KS.

+ Thông qua lý lịch của các ứng viên.

+ Bầu cử.

Ông Nha

12

Thảo luận

Ông Khôi

13

Công bố kết quả bầu cử.

 

14

Xin phép Chủ tich HĐQT có thể kiêm Tổng giám đốc

 

15

-                    Biểu quyết thông qua các quyết định:

-                    + Định hướng cho nhiệm kỳ 4.

+ Các thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 4 được bầu.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014.

+ Mức trả cổ tức cho năm 2014, dự kiến mức trả cổ tức năm 2015, mức thù lao cho HĐQT, Ban KS và Ban điêu hành + mức trích thưởng.....% phần vượt của lợi nhuận trước thuế cho các năm trong cả nhiệm kỳ, mức trích lâp các quỹ từ lợi nhuận 2014 (5% cho dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 5% cho quỹ phúc lợi và khen thưởng).

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

-              + Chủ tich Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc

Ông Khôi

16

Thư ký lên thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH

Bà  Phương  Nhung

17

Bế mạc ĐH

Ông Khôi

                                                                            

                                                                             Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty

 

 

 

 

 Báo cáo HĐQT 2015

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

               Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo tài chính quý 4 -2014

          Chi tiết xem file đính kèm