Thông báo about the job chợt list các cổ đông

Làm day chợt list according to determine the Nghị HĐQT Giáp Dip Tết Nguyên đàn Should Công ty xin reported for Ngày đăng kí final chợt list hop Đại exchange các cổ đông chia and equity tức that day 18/02/2014.

Chi tiết xem file đính kèm

 

Thư mời đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (lần 2)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày  10  tháng 4  năm 2013

THƯ MỜI(Lần 2)

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gi: Quý cổ đông

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SX và KD kim khí trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thời gian : 8h00 sáng thứ sáu ngày 26/4/2013 (dự kiến đại hội 1/2 ngày).

Địa điểm : Hội trường văn phòng Công ty- số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Trường hợp Quý vị cổ đông không thể đến dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát của Công ty:

Khi đến dự họp Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền (có giấy uỷ quyền) mang theo thư mời, giấy CMND để làm thủ tục đăng ký dự họp.

Ngoài ra có thể uỷ quyền qua Website của Công ty: www.ptramesco.com.vn hoặc nhắn tin đăng ký uỷ quyền qua người công bố thông tin của Công ty: ông Phạm Hữu Nha - ĐT: 0913241306 theo cú pháp: Mã số cổ đông – UQ - mã số được uỷ quyền.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay có khác với  các năm khác là ngoài nội dung đại hội thường niên còn cần thiết phải bầu thêm 01(một) thành viên Ban kiểm soát và bầu lại Hội đồng quản trị cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ ba 2010 – 2015  nhằm  đổi mới để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị theo đề nghị của cổ đông lớn. Vì vậy kính đề nghị các quý vị cổ đông  hết sức quan tâm  cân nhắc lựa chọn hoặc đề cử, ứng cử ( Nếu  đủ điều kiện) các thành viên HĐQT và BKS

Nội dung đại hội, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS và các tài liệu khác được cập nhật trên Website của Công ty: www.ptramesco.com.vn. Nếu có điều gì chưa rõ, quý vị cổ đông có thể trao đổi  qua Tel/Fax 0313.826 832 / 836 425.

 

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đào Trọng Khôi

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

(Ngày       tháng    năm 2013)

 

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ KD KIM KHÍ

 

Người uỷ quyền : ……………………………………………………………………………………..

Số CMND ( ĐKKD ) :…………………………… Ngày cấp :…………………Nơi cấp ……………

Địa chỉ :……………………………………………………………………Điện thoại………………..

Đơn vị công tác :……………………………………………………………………………………….

Có sở hữu số cổ phần là: ………………………………(Bằng chữ: ………………………………….. …………………………………………………………) cổ phần, mệnh giá : 10.000,đồng/cổ phần.

Người được uỷ quyền:………………………………………………………………………………..

Số CMND (ĐKKD):………………………..Ngày cấp:………………..Nơi cấp :……………………

Địa chỉ :…………………………………………………………Điện thoại …………………………. Đơn vị công tác :……………………………………………………………………………………….

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 06 tháng 04 năm 2013 của Công ty cổ phần SX và KD kim khí.

………………., ngày         tháng     năm 2013

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN                                                                  NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ghi rõ họ và tên) (Ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

(*) Gửi giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty trước ngày khai mạc Đại hội

 

Danh sách Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát

 

I

Hội đồng quản trị

Chức danh

Điện thoại

sốđược uỷ quyền

1

Đào Trọng Khôi

Chủ tịch- Tổng giám đốc

0913246343

1

2

Phạm Văn Thìn

Phó chủ tịch

0903412568

2

3

Phạm Hữu Nha

Ủy viên

0913241306

3

4

Đoàn Trung Hà

Ủy viên

0903415250

4

5

Phạm Văn Miên

Ủy viên

0917693456

5

II

Ban kiểm soát

Chức danh

 

 

1

Phan Thị Minh Nguyệt

Trưởng ban KS

0904050362

6

 

 

 

 

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng

Chi tiết xem file đính kèm

 

Công bố thông tin về tình hình quản trị công ty đến hết Quý 3 năm 2011

Chi tiêt xem file đính kèm

KKC thông báo trả cổ tức năm 2010

Thông báo thời điểm chốt danh sách trả cổ tức năm 2010.

Chi tiết xem file đính kèm

 

C.ty CP SX&KD Kim Khí

Số: 111/09-QĐTC

----=?²?=----

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----===?²?===-----

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2009

 

 

 


Quyết định của Hội đồng quản trị

 

công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí

 

 

 

(V/V đồng ý cho ông Phạm Hữu Nha thôi giữ chức PTGĐ

và bổ nhiệm ông Nha giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thư ký Công ty)

 

 

 

 


Hội đồng quản trị

công ty Cổ phần sx và Kd kim khí

 

 

 

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật lao động của Nưuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 

- Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi lần thứ hai Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí đưưuợc Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/4/2007;

 

- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 23/5/2009.

Quyết định

Điều 1- Đồng ý để ông Phạm Hữu Nha thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2- Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Nha giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thuký Công ty từ ngày 01/6/2009.

Ông Nha huưởng mức lưuơng là: 12.000.000 đồng/tháng.

Điều 3- Ông Nha làm nhiệm vụ nhuư Điều 2, chịu trách nhiệm trưuớc pháp luật và HĐQT Công ty.

Điều 4- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưuởng phòng Tài chính Kế toán, Thủ truưởng các đơn vị liên quan và ông Nha chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 01/6/2009.

TM. Hội đồng quản trị

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Nhuư điều 4;

- TTGDCK. HN;

- UBCKNN;

- Lưuu HĐQT, văn thuư.