Hôm nay
Tháng này
Tất cả
285
21630
2038613
Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường 2021 ngày 28/09/2021

 Thư mời họp ĐHCĐ bất thường 2021 Thời gian: Thứ Ba ngày 28/09/2021 Địa điểm: Cơ sở...

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2021

 Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2021 Công ty cổ phần kim khí...

BCTC BN 2021

Báo cáo tài chính bán niên soát xét...

Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất...

Nghị quyết HĐQT số 02 năm 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC   Nghị quyết HĐQT số 02 về Tổ chức Đại hội đồng cổ...

Báo cáo quản trị bán niên 2021

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 Chi tiết xem...

BCTC quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 Chi tiết xem...

Thông báo đăng ký GD CĐ nội bộ

Công ty cổ phần kim khí KKC Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu...

Công bố Công ty kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần kim khí KKC  Xin thông báo Công ty đã...

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

02253552576