Các quy định của việc niêm yết cổ phiếu

Read more ...

C.ty CP SX&KD Kim Khí

Số: 12/09-CPTT

----=?²?=----

V/v: Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----===?²?===-----

Hải Phòng, ngày 11 tháng 6 năm 2009

 

 

Kính gửi:Trung tâm giao dịch chứng khoán hà nội

 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim Khí xin thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộnhư sau:

  1. Tên ngưuời thực hiện giao dịch: Phạm Hữu Nha – Phó Chủ tịch HĐQT – số tài khoản giao dịch: 012C808483.
  2. Số lưuợng, tỷ lệ cổ phiếu trưuớc khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP.
  3. Số luượng cổ phiếu đăng ký thực hiện giao dịch bán: 50.000 CP.
  4. Số lưuợng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP.
  5. Phưuơng thức thực hiện giao dịch: Giao dịch báo giá.
  6. Mục đích thực hiện giao dịch: đáp ứng yêu cầu tài chính cá nhân.
  7. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/6/2009 đến 15/7/2009.

 

Xin chân thành cảm ơn.

C.ty C.p SX và KD kim khí