Hôm nay
Tháng này
Tất cả
1140
15183
1810436
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Kính gửi quý cổ...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần kim...

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

 Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Chi tiết xem...

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020   Chi tiết xem tại File...

Thông báo chốt DSCĐ năm 2021

 Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 Chi tiết xem...

Nghị quyết HĐQT 01 số 2021

 Nghị quyết HĐQT 01 năm 2021 Chi tiết xem File đính kèm

Báo cáo quản trị công ty năm 2020

Báo cáo quản trị năm 2020 Chi tiết xem tại: Báo cáo quản trị năm...

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Chi tiết xem...

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

02253552576